Bilpleiekongen.no - Norges største nettbutikk innen bilpleie

Kjøpsvilkår for privatkjøp

Innholdsfortegnelse:1. Avtalen2. Partene3. Priser4. Avtaleinngåelsen5. Ordrebekreftelse6. Betaling7. Levering m.v.8. Risikoen for varen9. Angrerett10. Undersøkelsesplikt11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse13. Kjøperens rettigheter ved mangel14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold15. Garanti16. Personopplysninger17. KonfliktløsningInnledning:Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp avvarer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikkehovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer inæringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefaltbrukt av Forbrukerombudet.Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukerufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i delovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter forhandelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av dissesalgsbetingelsene.I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontraktenutfylles med relevante lovbestemmelser.1. AvtalenAvtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet ibestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen inettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, gårdirekte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foransalgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.2. ParteneSelgerFirmanavn: Bilpleiekongen ASKontaktadresse: Borgeskogen 26, 3160 StokkeE-post: [email protected]Organisasjonsnummer: NO 812 099 132 MVA Kjøper er den person som foretar bestillingen.3. PriserPrisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis ibestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skalselges uten tillegg av merverdiavgift.1)4. AvtaleinngåelseAvtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil itilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og denannen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.5. OrdrebekreftelseNår selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefteordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens medbestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingenog ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.6. BetalingSelgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reserverekjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Bilpleiekongen AS er ansvarlig for kredittkort-transaksjoner gjort gjennom denne siden.3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse avvaren. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel vedtilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller vedutlevering av varen ved postoppkrav.4) Les mer om sikker betaling her:7. Levering m.v.Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunktsom er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen tilkjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørgefor at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet påegnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen medmindre annet er særskilt avtalt mellom partene.Uavhentede forsendelser:Hvis en forsendelse ikke blir hentet hos Posten eller på Pickup-point (14 dager), vil kunden bli fakturert alle kostnader tilknyttet frakt (Inkludert subsidiert frakt ved utsendelse). Det vil også bli tillagt et håndteringsgebyr pålydende kr. 250,-  (Ved å benytte seg av angreretten, unngår man delvis disse gebyrene. Les om dette under, eller i vår utvidede returordning på hele 60 dager)8. Risikoen for varenRisikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold tilavtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt tilhans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade somskyldes egenskaper ved varen selv.9. AngrerettUnder ser du hva loven sier. Vi strekker oss MYE lenger enn dette. Hos oss kan du returnere barer du ikke ønsker innen 60 dager. Uansett grunn! Les mer om dette her.Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerettinnebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noenmangel ved den og selv om den ikke er levert.Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, deforeskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperenangreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering avvaren, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema ogopplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vilangrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fåttinformasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger omhvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringenshovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkårutarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fastutsalgssted (angrerettloven).4Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren erforpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dagselgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgerenkan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve atkjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevelkunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i dakjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvisdette er mulig.Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikkekan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) ellerdatamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kundersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten påforseglingen.10. Undersøkelse av varenNår kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøkerom den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller omden ellers har mangler.Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra tilselgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelseDersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han ellerhun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdagetmangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersomvaren eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet ogvaren ikke er levert.Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet).8Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelseDersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellompartene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen ihenhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holdekjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperenfastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperenkan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.5selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgerenoppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentligeller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse somkjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristenløper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følgeav forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.13. Kjøperens rettigheter ved mangelDersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve atselgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette segkjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgerenurimelige kostnader.Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting elleromlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke fårdekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foretamer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre detforeligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby rettingeller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slikretting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreveforholdsmessig prisavslag.Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen eruvesentlig.Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lidersom følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett ogeventuelle garantier stilt av selger.14. Selgerens rettigheter ved kjøperens misligholdDersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikkeskyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene iforbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelseav avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etteromstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalteuavhentede varer.Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve atkjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sinrett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen erbetalt.Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimeligtilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke hevemens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vilbetale.Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han ellerhun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betalerkjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etterlov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etterforutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig forgebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater åhente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 60,00 + frakttur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varentil kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11Kundedata/ personopplysninger vil ikke bli det eller solgt til en tredjepart. Alle personopplysninger blir oppbevart ihht. norsk lov.15. GarantiGaranti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til derettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermedingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangleretter punkt 12 og 13.16. PersonopplysningerMed mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre depersonopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelseneetter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindreselgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kunutleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen medkjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikkeridentifisering og slik innhenting er nødvendig.9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.7Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til åsende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomførtavtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gikjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skalbruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktivhandling, for eksempel ved avkrysning.Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersomhan eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hunønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.17. KonfliktløsningPartene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt medForbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikkeoppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftigfire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse avstevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.