Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002 Nr. 34

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin «Min Konto»- side. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

    • Holde kjøpesummen tilbake
    • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
    • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)

(* Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven eller våre utvidete «åpent kjøp i 60 dager» garantier, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss)