Jotun Waterline Cleaner (Vannlinjerens)

Jotun Waterline Cleaner (Vannlinjerens) 1

Jotun waterline cleaner er ett kraftig rensemiddel basert på saltsyre. Laget spesielt for vannlinjen. Fjerner gulning av gelcoat, skjell, rur og alger.

198,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Jotun Waterline Cleaner fjerner også effektivt skjemmende rustrenner ol. og egner seg meget godt til fjerning av rur og skjell på drev ect.

Slik bruker du Jotun Waterline Cleaner (Vannlinjerens):

  • Fordel produktet på ønsket området ved hjelp av en kost, svamp eller sprøyte. Bruk vernehansker.
  • La Jotun Waterline Cleaner virke i 2-5 minutter.
  • Bruk gjerne en skurekost til å skrubbe med.
  • Skyll godt med vann.

Helse, miljø og sikkerhet

Jotun Waterline Cleaner må brukes et sted som er godt ventilert. Unngå innånding. Bruk vernemaske når du sprøyter på produktet.

Bruk tette plasthansker ved skrubbing. Er du uheldig å får Jotun Waterline Cleaner på huden, vask deg med såpe og vann umiddelbart.

Vi anbefaler også å bruke vernebriller.

Får du stoffet i øynene, skyll med store mengder vann og kontakt lege.

Inneholder: 1 Liter

PH 1

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende for metaller

H290 Kan være etsende for metaller

Fare

Etsende/irriterende for huden

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Jotun Waterline Cleaner (Vannlinjerens)”