Jotun Racing Grey (Bunnstoff)

Jotun-Racing-1024×1024

Jotun Racing Grey (Bunnstoff) er et avansert hardt bunnstoff. Beste valget for hurtiggående båter. Egnet for regatta båter etter polering. Kommer i seks farger, men bare hvit og DENNE som er egnet for aluminium skrog.

Velg Produkt størrelse : 2,5 liter 0,75 liter
Nullstill

Fra: 298,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Jotun bunnstoff Racing Grey (Bunnstoff) er et avansert hardt bunnstoff. Malingen kan brukes til båter i alle hastighetsklasser, men er spesielt utviklet for speedbåder som ofte kjører med hastigheter over 40 knop.

Jotun Racing Grey (Bunnstoff) anbefales også for båter som ofte transporteres på henger for ikke å slite for mye på bunnstoffet ved mange sjøsetteinger i sesongen.

Hvis overflaten våtslipes etter påføring, er Racing også egnet til regattabåter.

Bunnstoffet gir en slipbar og glatt overflate som ikke kritter.

Denne fargen anbefales for aluminiumsskrog.

Produktinformasjon:

Farge: Grå

Innhold: 0,75l eller 2,5 liter

Jotun Racing Grey (Bunnstoff) ER egnet for aluminiumsskorg

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Advarsel

Farlig for vannmiljøet

H400 Meget giftig for liv i vann

Advarsel

Farlig for vannmiljøet

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Jotun Racing Grey (Bunnstoff)”

Nullstill

Fra: 298,-