CarPro Iron-X Lemon Scent

Løser opp og fjerner metallpartikler og bremsestøv på lakk og felger. Jobber seg ned i dybden i klarlakken og trekker ut metallpartiklene. Kan i enkelte tilfeller erstatte Clay helt, men oftest smart å bruke før claying, for å oppnå perfekt resultat.

Velg Produkt størrelse : 500 ml. 1 liter 4 liter
Nullstill

Fra: 219,-

PRODUKTBESKRIVELSE

CarPro Iron-X er et syrefritt, pH-balansert middel, som fjerner jern-partikler. Iron X hindrer spredning av jern-relaterte skader, og beskytter bilen din fra lakk-systemfeil.

Luftbårne kjemiske forbindelser og jern (jernholdige) partikler, trenger inn i lakken og skaper etsende forbindelser som spiser seg inn i lakken. Clay-bar og clay-klut fjerner partikler, men de fjerner ikke deres effekter – korrosjon kan allerede være snikende under lakken. Den eneste måte å virkelig fjerne jernpartikler, er med en egen jernfjerner som Iron X.

CarPro Iron-X åpner lakk-porer, for å frigi jern-partikler, og for å nøytralisere den kaustiske forbindelser som har utviklet seg som et resultat av partikkelen. I ett trinn, kan du eliminere årsaken og dens virkninger. CarPro Iron-X blir lilla når den treffer og jobber med jernholdige partikler.

Iron X er utmerket på alle typer lakk, og er sterkt anbefalt for alle klar lakkerte aluminiumsfelger. Bremsestøv og veistøv blir bakt inn i felgen. Bremsestøv inneholder høye nivåer av jern og kan raskt skape skade i aluminiumsfelger. Iron X fjerner lett jernholdige bremsestøv, og bør alltid brukes før du vokser felgen. Merk: Iron X bør ikke brukes på bare metalldeler, bremseskiver, avbalansering-vekter, el.l. Masker av disse områdene dersom de er utsatt. Unngå å la CarPro Iron-X tørke på alle overflater.

CarPro Iron-X er enkel å bruke, og du kan se det fungerer! CarPro Iron-X er klar/ gjennomsiktig i flasken, men den endrer seg til purpur/ lilla når den kommer i kontakt med jernpartikler. Etter fem minutters virketid, tørk ned overflaten og skyll grundig.

Etter å ha brukt CarPro Iron-X kan du claye og polere bilen som du normalt ville gjort. Påfør alltid et lag med voks eller lakk forsegling etter bruk av Iron X.

Slik bruker du CarPro Iron-X

  1. Vask bilen (eller felgen), sørg for at overflaten er kjølig.
  2. Rist flasken godt, spray på overflaten du skal behandle.
  3. Vent 5 min. du vil se den begynner å «blø» ved at den endrer farge til lilla/ rød.
  4. Tørk av med fuktig myk svamp. Ikke la IronX tørke helt på overflaten!
  5. Skyll godt eller høytrykkvask hele overflaten.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende for metaller

H290 Kan være etsende for metaller

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Nullstill

Fra: 219,-