Autoglym Intensive Tar Remover

Kan brukes til å fjerne olje, voks, harpiksaktig sevje, bensinflekker og rester fra lim/ festemidler.  Intensive Tar remover er trygg å bruke på plast, gummi og tekstiler – og kan derfor også fjerne flekker og tyggegummi fra seter.

Velg Produkt størrelse : 325 ml. 5 liter
Nullstill

Fra: 189,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Autoglym Intensive Tar Remover oppløser tjære og asfalt omgående på lakk og plast. Kan brukes til å fjerne olje, voks, harpiksaktig sevje, bensinflekker og rester fra lim/ festemidler. Intensive Tar Remover inneholder løsemidler som hurtig fjerner tjæreflekker, asfalt og saltrester, drivstoffsøl etc fra lakkerte flater.

UTVENDIG BRUK: Ha direkte på området som skal behandles ved å bruke en ren bomullsklut, polérgarn eller poleringsduk, eller sprot dirkete på området. Tjære og asfaltflekker oppløses og begynner og renne. Tillat 1-2 minutters kontakttid, tørk eller vask av.

INNVENDIG BRUK: Intensive Tar Remover er genial for å fjerne f.eks. skomerker på innsiden av en bildør. Eller ungenes tyggegummi-griseri. Intensive Tar remover er trygg å bruke på plast, gummi og tekstiler – og kan derfor også fjerne flekker og tyggegummi fra seter. NB! Test alltid før du bruker produktet på tekstil. Ha på en ren bomullsklut og arbeid innover flekken. Poler til slutt med en ren klut for å fjerne avfall, og la behandlet overflate tørke.

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

OMTALER

Nullstill

Fra: 189,-